Ontdek het laatste nieuws van ondernemend Noord-Veluwe

Logo Diamant blauw GROOT
11 mei 2017

Noord-Veluwe wil nadrukkelijker partnerschap met provincie

Noord-Veluwe wil nadrukkelijker partnerschap met provincie bij versterking economie

Gedeputeerde Scheffer van de provincie Gelderland bezocht op 19 april '17 de Noord-Veluwe. Hij sprak uitvoerig met vertegenwoordigers van Economic Board De Diamant. Bij dit gesprek stond de ondersteuning van de regionale economie centraal. Samen met de vraag wat de regionale partners en de provincie hierin voor elkaar kunnen betekenen.

Michiel Scheffer presenteerde “De Groeiversneller’. Dit is een nieuw programma voor Gelderse MKB-bedrijven met groeiambities. Hiermee wil de provincie de relevant kennis- en expertisenetwerken op het gebied van innovaties en bedrijfsontwikkeling voor de ondernemer verbinden en ontsluiten. De provincie stelt ook ruim vier miljoen euro beschikbaar voor vouchers en leningen om ondernemers die voor De Groeiversneller in aanmerking komen te ondersteunen bij hun ontwikkelstap.

De kracht van de Noord-Veluwe
Ook voor De Diamant is innovatie een hoofdthema, net zoals het vestigingsklimaat, duurzaamheid en de relatie tussen onderwijs en arbeidsmarkt. De Diamant wil de kracht van de regio behouden en versterken. De sterke kanten van de Noord-Veluwe staan benadrukt in het rapport ‘De Kracht van Oost-NL. De onderzoekers noemen de gunstige ligging die voor een aantrekkelijk internationaal vestigingsmilieu zorgt en de hoge arbeidsmoraal. “De ondernemers en zeker de werknemers zijn over het algemeen handige en slimme toepassers.”

De economische kracht van de regio wordt volgens de analyse vooral gevoed door de maakindustrie. De sectoren agro-food, logistiek en handel hebben de grootste groeikansen. De onderzoekers beschouwen de bereikbaarheid over de weg en het ontbreken van uitgesproken sterke groeiers als bedreigingen. De provinciale support via De Groeiversneller kan een goede impuls zijn om latente groei een duwtje in de rug te geven. Voordeel is dat De Groeiversneller zich niet op specifieke sectoren richt. Voor een regio met een grote diversiteit aan bedrijvigheid is dit een groot voordeel: alle bedrijven met groeiambities kunnen in principe van De Groeiversneller gebruik maken. En als vele kleintjes groeien, kan er regionaal toch een sterke groei zijn.
De sterkte/organisatiegraad van regionale samenwerkingsverbanden (‘orgware’) beoordelen zij als matig. Het gaat er om de zaken in de regio minder versnipperd en meer integraal te organiseren. Maar de voorwaarden voor meer samenhang in plannen voor de ontwikkeling van het gebied zijn niet gunstig: weinig massa, geen trekkers, geen homogene regio.

Uitvoerend vermogen
De Noord-Veluwe kenmerkt zich ook door een hoge mate van zelfstandigheid bij lokale overheden, bedrijven en andere organisaties. En door de beperkte schaal van de meeste ondernemingen en organisaties. De ondersteuning van de economische ontwikkeling is minder sterk geïnstitutionaliseerd dan in andere regio’s. Het samenwerkingsverband van ondernemers, kennisinstellingen en overheden in De Diamant toont zich flexibel en betrokken. Maar is ook kwetsbaar door het ontbreken van financiële slagkracht. Daarom is het voor de ondersteuning van de regionale economie belangrijk om in te zetten op het uitvoerend vermogen. In een ‘tussenregio’ als de Noord-Veluwe is er menskracht nodig om de bal aan het rollen te brengen. Menskracht om partijen samen te brengen, en om acties uit te voeren die nodig zijn om plannen tot uitvoer te brengen. Veel initiatieven moeten alles op alles zetten om de uitvoering overeind te houden. De uitvoering moet de basis zijn om de gestelde doelen te halen. Om losse uitvoerende menskracht een aanhakingspunt te geven in de regio. Vanuit de gerichtheid op uitvoering en overleven is er op de Noord-Veluwe is er nauwelijks ruimte voor het ‘samen wat verder weg kijken’, ontwikkelingen te initiëren en het organiseren van samenwerken samen te werken met initiatieven in andere regio’s. Alle energie wordt ingezet op uitvoerend vermogen. En dat past dan ook wel weer bij de regio: DOEN en vaak ook ‘zelf’.

Ondersteuning via sectorale inzet 
De regio heeft behoefte  aan een bijdrage in de basisinfrastructuur die het mogelijk maakt om samen concrete zaken te realiseren of uit te breiden. Voorbeelden zijn De Techniek Academie, Veluwe Portaal, Innovatiehuis De Diamant en een Centrum voor Transport en Logistiek.
In tegenstelling tot andere Gelderse regio’s heeft de Noord-Veluwe geen directe gebiedsopgave-relatie met de provincie. Michiel Scheffer constateerde “Met alleen aansluiting via de Gebiedsopgave De Veluwe komt de Noord-Veluwe er in vergelijking tot andere regio’s wat karig af”. De gespreksdeelnemers van De Diamant vroegen de gedeputeerde hoe het partnerschap provincie Gelderland/Noord-Veluwe beter ingevuld kan worden. Zijn er mogelijkheden voor ondersteuning van initiatieven in de regio via sectorale inzet? Michiel Scheffer gaf aan dat van het werken met gebiedsopgaven (als opvolger van o.a. het stads- en regiocontract) de beperkingen zichtbaar worden. Er is op dit moment echter weinig aan te doen. Mogelijk dat Provinciale Staten nog wat bijstellen bij de behandeling van de midterm-review. Verder kan de regio aandacht vragen om bij de vormgeving van het beleid voor de komende coalitieperiode rekening te houden met de specifieke positie van de Noord-Veluwe.

Concrete plannen
Voor het invullen van het partnerschap van de provincie vanuit het provinciale sectorale beleid worden er concrete plannen geformuleerd. De basis voor deze plannen bestaat uit ‘Het Uitvoeringsprogramma De Diamant 2016-2021’, de ‘Groeiagenda’ van VNO-NCW en de Regionale Omgevingsagenda ‘Werken in het Groen’. De plannen sluiten bovendien aan bij het provinciaal economische beleid dat extra aandacht geeft aan bedrijven met groeipotentie en streeft naar 4.000 nieuwe arbeidsplaatsen en een hogere positie op de ranglijst van bedrijvigheid voor de industrie. De Groeiversneller is een mooi concreet initiatief vanuit de provincie  om ondernemers concreet te ondersteunen.

Omgevingsagenda en Uitvoeringsprogramma
In de Regionale Omgevingsagenda luidt een van de opgaven: ‘Verbeteren economische infrastructuur’. Deze verbeterde infrastructuur kan als fundament dienen voor economische ontwikkeling en behoud van de werkgelegenheid. Gestreefd wordt naar (het behouden van) sterke sectoren met voldoende diversiteit. En daarnaast naar betere aansluiting bij kansrijke ontwikkelingen en bewegingen buiten de regio en naar het bevorderen van werkgelegenheid aan de onderkant van de arbeidsmarkt.
Het Uitvoeringsprogramma van De Diamant omvat onder meer het in beeld brengen van de randvoorwaarden om kansen te creëren en te verzilveren rondom de uitbreiding van Lelystad Airport; het voortzetten van de gezamenlijke lobby om knelpunt A28 aan te pakken; de vorming van een serviceteam voor bedrijfsvestiging en bedrijfsverplaatsing; uitbreiding van het aantal stages op hbo- en wo-niveau, het uitbouwen van het Innovatiehuis De Diamant en het realiseren van het ‘Fieldlab Industriële Robotisering’.

Vervolggesprek
Net als voorgaande jaren is er volgend jaar een gesprek tussen een kleine delegatie van De Diamant en Gedeputeerde Staten in de persoon van gedeputeerde Michiel Scheffer. Aan de orde komt de voortgang van de uitvoering van de Groeiversneller. Concreet gaat het dan om de ambitie tien procent van de middelen van de ‘Groeiversneller’ op de Noord-Veluwe in te zetten. Ook bespreken we de uitvoering van De Diamant-plannen en  wat de provincie daarin als partner kan betekenen. Op de agenda staat dan eveneens de vraag welke kansen de provincie voor de regio ziet om de doelen van het provinciaal economisch beleid te helpen realiseren.

436