Ontdek het laatste nieuws van ondernemend Noord-Veluwe

Economic Board Noord Veluwe
22 juli 2019

Overleg Provincie / Noord-Veluwe: samen kansen pakken

‘De kleinste van zes regio’s in Gelderland, maar met bovengemiddelde prestaties. Dat kenmerkt de Noord-Veluwe. Een krachtige en wendbare MKB-regio die ook tijdens mindere jaren groeit en bloeit.’ Zijn de openingszinnen van het ambitiedocument van de Economic Board Noord-Veluwe. Op 10 juli besprak een delegatie van Economic Board Noord-Veluwe het ambitiedocument met vertegen-woordigers van de provincie Gelderland. Het ambitiedocument is een gerichte uitwerking van zaken uit het uitvoeringsprogramma en het jaarplan van de Economic Board.

Ontwikkeling

Het doel van het overleg provincie-regio is de kansen voor partnerschap te verkennen. Economic Board Noord-Veluwe wil de sociaaleconomische ontwikkeling van de regio ondersteunen. Een gezamenlijke opgave, want het gaat om het creëren van een toekomstbestendige en evenwichtige regio voor wonen, werken, ondernemen en recreëren. De Economic Board zou graag zien dat er een ruimtelijk-econo-mische strategische agenda komt om samen en vasthoudend richting te geven aan de ontwikkeling van de regio.

Taken

De Economic Board heeft maatschappelijke opgaven als vertrekpunt en benadert zaken gebiedsgericht en integraal vanuit drie hoofdthema’s: innovatie, onderwijs & arbeidsmarkt en vestigingsklimaat. Minder directe bemoeienis vanuit de Economic Board is er met de taken die vooral vanuit de overheid worden opgepakt zoals duurzaamheid (Regionale Energie Strategie), bereikbaarheid (A28) en Toerisme & Recreatie (op Veluwse schaal).

Samenwerking

Joost Fraanje geeft als voorzitter een schets van wat de Economic Board wil en hoe zaken uitgevoerd worden. Samenwerking is op de Noord-Veluwe soms lastig, maar de Economic Board krijgt het al vijf jaar voor elkaar.

Samenwerken binnen de regio Het wat lastige samenwerken van de Noord-Veluwse gemeenten wordt soms verklaard door het ontbreken van (gezamenlijke) problemen. Op de Noord-Veluwe gaat het ook goed; met als belangrijke verklaring de mensen, de economische structuur en de ligging (zie rapport Kracht van OOST). Resultaten uit het verleden bieden een goede uitgangssituatie, maar geven voor de regionale economie geen garantie. De uitdagingen in de regio zijn fors: innovatie, personeel, bereikbaarheid, duurzaamheid. De provincie kan de samenwerking in de regio verder ondersteunen. Joost Fraanje verwijst naar het Gelderse coalitieakkoord Samen voor Gelderland. Hierin staat dat de provincie soms de regie kan ondersteunen. De provincie wil gemeenten helpen bij strategische keuzes. Specifiek worden hierbij de middelgrote Gelderse centrumgemeenten genoemd waaronder Harderwijk (coalitieakkoord p.7).

Samenwerken met de regio Vanuit de opgaven ziet de heer Fraanje veel raakvlakken tussen waar we als Economic Board Noord-Veluwe mee bezig zijn en wat de provincie de komende periode wil bereiken. In het coalitieakkoord ‘Samen voor Gelderland’ staat dat de Economic Boards belangrijke partners voor de provincie zijn. Een werkwijze voor samenwerking met deze partners kan zijn: ”….. de doelen formuleren, de agenda bepalen en vervolgens ook de instrumenten en de middelen in gezamenlijk besluit inzetten” (coalitieakkoord, p. 6).

Interessante partner

Samenwerken met de Noord-Veluwe is partnerschap met een kampioen. Een wat verborgen kampioen (volgens het rapport De Kracht van OOST). Geen trotse kampioen, eerder bescheiden. Maar wel de prestaties van een kampioen: hoog en stabiel Bruto Regionaal Product. En de enige regio met groei in de recente periode van recessie. Een hands on-mentaliteit waarin via korte lijnen zaken geregeld kunnen worden. Met de Economic Board en concreet het ambitiedocument is er een vehikel waarmee de samenwerking tussen provincie en Noord-Veluwe ingevuld kan worden.

Wisselwerking

Vanuit de provincie wordt het belang van de wisselwerking regio-provincie benadrukt. Het is ongewenst als provincie alles top down te regelen, zeker niet met ondernemers. Het is goed dat er een structuur staat, waarin ondernemers een centrale rol hebben. Met de ondernemers (bedrijvenkringen/NVOO, VNO-NCW VeluweVallei), onderwijs en een deel van de gemeenten zitten er partijen aan tafel die beweging in de regio kunnen creëren.

Vervolg

Op het provinciehuis gaat men de komende periode aan de slag om het coalitieakkoord te concretiseren. Het ambitiedocument is hierbij Noord-Veluwse input. Vanuit de provincie zal worden aangegeven waar raakvlakken liggen. Hierbij wordt specifiek gekeken wat Economic Board Noord-Veluwe voor de provinciale ambities kan betekenen. Ook zal de provincie aangeven welke zaken vanuit de Economic Board gemist worden. Voor het vervolg wordt de noodzaak uitgesproken voor een bestuurlijk overleg tussen één of twee gedeputeerden en delegatie van de Economic Board. In een wat later stadium is een werkbezoek van Gedeputeerde Staten zeker de moeite waard. Hoe één en ander vorm kan krijgen, hangt samen met hoe het college van GS de komende tijd de zaken verder gaat invullen.

Voor informatie:

Gerrit Marskamp
M: 06 10 10 25 91
E: g.marskamp@nunspeet.nl

 

436