Over de diamant

Wat is De Diamant van Midden-Nederland?
De Diamant bundelt de krachten van ondernemers, onderwijsinstellingen en lokale overheden in de vorm van een kennis- en netwerkplatform. De naam verwijst naar de schitterende facetten van de Noord-Veluwe. Een aantrekkelijke regio om te ondernemen, te werken, te wonen, te leren en te recreëren. De Diamant bestaat uit twee 'pijlers': innovatie (oprichten innovatiecentrum) en vestigingsklimaat (regiobranding).

Doe mee!
Sluit aan en profiteer mee; voor een economisch sterke toekomst. Meer weten?
Mail naar info@dediamantvanmiddennederland.nl.

Wat is het doel?
Het doel is om het sterke DNA van deze regio te behouden en toekomstbestendig te maken door bewustwording in de samenleving te creëren, gepaste trots over te dragen (naar binnen toe) en als wervend karakter (naar buiten toe) deze regio met haar grote aantrekkingskracht te vermarkten. Het samenwerkingsverband is opgericht om de regionale economie te versterken. Economische groei is noodzakelijk om de kwaliteit van onze bedrijvige regio te behouden, in samenhang met het prettige leefklimaat. De Diamant bevordert daarvoor operationele samenwerkingsverbanden in de regio. Onderwijsinstellingen en lokale overheden faciliteren de voorwaarden hiervoor. Het is onze ambitie om jaarlijks een economische groei te realiseren die gelijk is aan het landelijk gemiddelde. En in ieder geval een jaarlijkse groei van 1%.

Waarom is dat nodig?
De regio Noord-Veluwe heeft volop economische potentie. Het ondernemerschap, de flexibiliteit, de innovatiekracht en de uitzonderlijke arbeidsmoraal zijn belangrijke pluspunten. Evenals de centrale ligging en de goede bereikbaarheid. De kernwaarden van onze regio staan echter onvoldoende in de schijnwerpers, zowel binnen als buiten het gebied. Een krachtig samenwerkingsverband maakt het mogelijk om vele kansen te benutten. Met slimme netwerken en het delen van kennis zal De Diamant van Midden-Nederland in het volle zicht gaan fonkelen.

Wat zijn de uitgangspunten?
De eigen kracht en de unieke kernmerken van onze regio vormen de basis. Voor economische groei is innovatie het sleutelbegrip. De focus ligt daarbij op de aanwezige kennis bij bestaande bedrijven. Om complexe vraagstukken (zoals het aantrekken van hoog opgeleide jongeren) aan te pakken, biedt samenwerking op regionaal niveau belangrijke meerwaarde. De basiswaarden voor De Diamant zijn: ‘inzetten op duurzaamheid’ en ‘iedereen een kans op de arbeidsmarkt’. Daarnaast vergroot De Diamant de aantrekkingskracht van de regio op toeristen. Door gezamenlijke inspanningen van gemeenten en ondernemers worden zij verleid om het hele gebied te verkennen. Ook wordt de aantrekkingskracht van de Noord-Veluwe als vestigingsgebied voor bedrijven vergroot.

Hoe versterkt De Diamant de regionale economie concreet?
Door het vitale ondernemerschap van het gebied enthousiast uit te stralen. Onze kernwaarden, verworvenheden en potenties worden zowel in de regio zelf als buiten de regiogrenzen gepresenteerd. Maar ook met uiteenlopende projecten van ondernemers (onderling) met het onderwijs en de overheid, geeft De Diamant de regionale economie nieuwe impulsen. De focus van de projecten ligt op het vergroten van de innovatiekracht, duurzaamheid en het verhogen van de arbeidsdeelname en het kennisniveau. Hiervoor heeft De Diamant het Innovatiehuis De Diamant (ID) geopend, een permanent ingericht innovatiecentrum als een uitnodigende kennispoort voor ondernemers, onderwijsinstellingen en talenten. Bij innovatieve projecten ligt de nadruk op robotisering/geautomatiseerde productieprocessen en domotica/ondersteunende technologie thuis. Bij andere projecten op regiobranding en het vestigingsklimaat. Dit gebeurt in wisselwerking met initiatieven rondom onderwijs/arbeidsmarkt, waarbij wordt gestreefd naar ‘de goede mensen op de juiste plaats’.

430