NVOO zet in op energiebesparing

December 2016 - In het landelijke Energieakkoord voor duurzame groei (SER akkoord) geven meer dan veertig organisaties aan hoe zij de verduurzaming van onze samenleving en economie gaan vormgeven. In Gelderland hebben koepels van het bedrijfsleven (zoals VNO-NCW, Bouwend Nederland, UNETO-VNI, LTO, Koninklijke MetaalUnie), individuele bedrijven én bedrijventerreinen meegewerkt aan een vertaling hiervan voor Gelderland: het Gelders Energieakkoord (GEA).
In de regio Noord-Veluwe heeft één van de dragers van De Diamant van Midden-Nederland het Noord-Veluwe Ondernemers Overleg (NVOO) meegewerkt aan de regionale aanpak via de Routekaart klimaat neutrale regio Noord-Veluwe. De NVOO geeft zelf en binnen De Diamant invulling aan de onderdelen die vallen onder de route Ondernemende Regio:
- partner in energietransitie
- oppakken van energiebesparing
- versterken van innovatie in de regio

NVOO onderschrijft de energiebesparingsdoelstelling en de Gelderse aanpak met bedrijven van het Gelders Energie Akkoord en wil graag het voortouw nemen. Zij zien dat de economische en maatschappelijke impact van energiebesparing bij onze bedrijven groot is. NVOO sluiten zich aan bij dit akkoord http://www.geldersenergieakkoord.nl/sluit-je-aan/  en neemt op deze manier verantwoordelijkheid op de route naar een klimaat neutrale energievoorziening in de Noord-Veluwe en een energieneutraal Gelderland.

De Gelderse aanpak combineert zowel stimulering als toezicht en handhaving. Een groot deel onze bedrijven in 2020 moet voldoen aan de energiebesparingseisen uit de Wet milieubeheer. Er moet nog wel wat moet gebeuren. Vanaf 2023 mag geen enkel kantoor in Nederland een slechter energielabel hebben dan label C. NVOO neemt daarom een pro actieve opstelling in door de Omgevingsdienst uit te nodigen panden van bestuursleden van bedrijvenkringen te laten controleren op mogelijke energiebesparingsmaatregelen. Bestuursleden van de in de NVOO samenwerkende bedrijvenkringen die hun pand gaan laten controleren zijn:
Adwin Ploeger
Heimen van Diest
Joachim van Olst
Ronald Cleijsen

Deze pro actieve opstelling zorgt voor inzicht in proces, mogelijkheden en kansen van energiebesparing. Inzichten die worden doorgeven aan leden en worden ingebracht in de Gelderse Aanpak. NVOO rekent vanuit de Gelderse Aanpak op ondersteuning door knelpunten weg te nemen die ondernemers ervaren, zoals te weinig tijd, te weinig kennis of geen financiering.

NVOO zal via de bedrijvenkringen haar rol pakken bij het creëren van draagvlak voor duurzaamheid bij haar leden door kennisoverdracht en communicatie hierover te organiseren. In de praktijk gebeurt dit al door initiatieven van bedrijven in Oldebroek/Elburg (Noord-Veluwe Verduurzaamt), Putten (OnuitPuttenlijk Duurzaam) en Nunspeet. In Ermelo heeft de bedrijvenkring Duurzaamheid op de agenda staan en organiseert themabijeenkomsten waarin enthousiaste ondernemers zichzelf en hun oplossingen presenteren. Bedrijvenkring Harderwijk heeft een menukaart met 7 projecten waaraan bedrijven kunnen deelnemen op weg naar een klimaatneutraal bedrijventerrein. Deze aanpak is omarmt door de Stuurgroep De Diamant. Zij wil die Diamant-breed uitrollen naar alle bedrijventerreinen in de regio. De Diamant ziet dit als een invulling van haar waarde uit haar visiedocument: “Alles wat we doen, doen we groen”.

473