Economic Board Noord-Veluwe

In het uitvoeringsprogramma van Economic Board Noord-Veluwe staan drie thema's: innovatie, onderwijs en arbeidsmarkt en vestigingsklimaat. Verder zijn er de ondersteunende items onderwijs&arbeidsmarkt en duurzaamheid. 

Schematische uitwerking uitdagingen NV


Innovatie heeft als speerpunt het Innovatiehuis Noord-Veluwe. En van daaruit innovatie-ondersteuning: direct en met events. Verder is er de spin off van het Fieldlab Industrial Robotics. Op het speerpunt Zilverkracht (domotica/langer duurzaam zelfstandig thuis) bleek in 2018 niet voldoende energie te zitten en is als speerpunt vervallen. Bij het thema vestigingsklimaat gaat het om de communicatie/ regiobranding, (verbinding) kernwoorden van de gemeenten, lobby doorstroming A28 (in afstemming met gemeenten) en bedrijventerreinen.

Overlappen en aanvullen

De thema’s van Economic Board komen grotendeels overeen met de opgave ‘Verbeteren economische infrastructuur’ uit de Noord-Veluwse omgevingsagenda 2015-2020 ‘Werken in het groen’.

Verder is de gemeentelijke opgave ‘Stimuleren klimaatneutrale regio’ verwant aan de ambities van Economic Board Noord-Veluwe. In de gemeentelijke omgevingsagenda staan de zaken die de gemeenten van meerwaarde vinden voor de ontwikkeling van het gebied om samen op te pakken. In het Dagelijks Bestuur van Regio Noord-Veluwe is in december 2015 een lijst met concrete projecten vastgesteld voor verdere uitwerking. Deze zijn/worden uitwerkt in projectvoorstellen.

Naar beleidssectoren:

- Economie: Innovatie(huis) en Geautomatiseerde productieverwerking/robotisering + domotica/langer zelfstandig thuis en Groene economie.

- Mobiliteit en Infra: Fietssnelwegen; Verbeteren bereikbaarheid corridor Amersfoort-Zwolle.

- Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening: Bestaande woningen energieneutraal; Optimale inzet regionale biomassa; Regionaal verband van coöperatieve energieopwekking.

De gezamenlijkheid in thema’s en agenda komt de samenwerking in de regio ten goede.

458