Ontdek het laatste nieuws van ondernemend Noord-Veluwe

Regionale Energie Strategie
25 mei 2020

Concept Regionale Energie Strategie naar colleges

In 2030 wordt ongeveer 60% van de gebruikte elektriciteit op de Noord-Veluwe duurzaam opgewekt in de regio via zonne- en windenergie. Dat is ongeveer 10 keer meer dan nu. Hiermee verlaagt de regio de uitstoot van broeikasgassen (CO2) met 49%. Dit streven is te lezen in het concept van de Regionale Energie Strategie (RES) Noord-Veluwe die op 22 april door de stuurgroep RES Noord-Veluwe is vastgesteld. De Colleges van Burgemeester en Wethouders en Gedeputeerde Staten besluiten in de komende weken over het voorstel hoe we duurzame elektriciteit in de regio grootschalig kunnen gaan opwekken. Vervolgens besluiten de zeven Noord-Veluwse gemeenteraden nog over de concept-RES. Het college van Dijkgraaf en Heemraden heeft de concept-RES al vastgesteld.

De RES-regio Noord-Veluwe is één van de 30 RES-regio’s in Nederland. Elke regio ontwikkelt een RES. Hierin beschrijft elke regio hoe zij een bijdrage kan en wil leveren aan de doelstelling uit het Klimaatakkoord. De doelstelling is om in 2030 in Nederland 35 Terawattuur (TWh) grootschalige zonne- en windenergie op land op te wekken en zodoende de uitstoot van broeikasgassen (CO2) te verminderen. Daarnaast wordt toegewerkt naar een aardgasvrije gebouwde omgeving (duurzame warmtevoorziening).

De gemeenten Elburg, Ermelo, Harderwijk, Hattem, Nunspeet, Oldebroek, Putten, provincie Gelderland, waterschap Vallei en Veluwe, netbeheerder Liander, de verenigde Noord-Veluwse woningcorporaties, de verenigde Noord-Veluwse energiecoöperaties, Natuur en Milieu Gelderland en VNO-NCW werken intensief samen in de stuurgroep om tot een gezamenlijke energiestrategie te komen. Met ongeveer 130 vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties en andere partijen in de regio Noord-Veluwe is in het afgelopen half jaar de concept-RES concept tot stand gekomen.

Noord-Veluwse samenleving

Elke RES-regio dient 1 juni de (voorlopige) concept-RES in bij het Nationaal Programma RES. In korte tijd is het concept van de energiestrategie dus ontwikkeld. Inwoners, bedrijven en andere maatschappelijke organisaties van de Noord-Veluwe zijn er nog niet goed bij betrokken. Daarom heeft de regio besloten om drie varianten uit te werken. Vanaf begin juni kunnen zij hun mening geven over deze varianten.

Petra Souwerbren, directeur Natuur en Milieu Gelderland (voorheen GNMF): “Het is een ingewikkelde puzzel, zeker omdat de Noord-Veluwe rijk is aan natuur en mooie landschappen. Er wordt geluisterd naar de inbreng van de verschillende belanghebbenden. De regio denkt zorgvuldig na over waar eventueel elektriciteit opgewekt kan worden en beseft ook dat er plekken zijn waar dat echt geen goed idee is. Vanwege die gevoeligheid is het belangrijk dat burgers actief meedenken in het vervolg en dat er een goede invulling komt voor minimaal 50% lokaal eigenaarschap.”

Vervolg

In de zomer gaat het Planbureau van de Leefomgeving de plannen van de 30 RES-regio’s analyseren en brengt daarover een advies uit. Ondertussen wil de regio Noord-Veluwe in de zomer en het najaar de varianten laten toetsen op milieueffecten. Grootschalige opwek van duurzame elektriciteit met zonnevelden en/of windturbines is ingrijpend. Plannen voor windturbines moeten altijd worden getoetst op milieueffecten, de zogenaamde milieueffectrapportage (MER). Hoewel het juridische geen verplichting is om een MER-advies te vragen voor de RES, wil de regio dit wel graag doen, ondersteund door provincie Gelderland en het Nationaal Programma RES.

Tot aan oktober heeft de regio de tijd om de concept RES door de gemeenteraden te laten vaststellen, door Provinciale Staten te laten beoordelen en het Algemeen Bestuur van het Waterschap te consulteren. Na de bestuurlijke besluiten moet de concept RES namelijk uiterlijk 1 oktober zijn ingediend bij het Nationaal Programma RES. Mede op basis van het advies van het Planbureau, de uitkomsten van het MER-advies, de reacties uit de Noord-Veluwse samenleving en de reacties uit de bestuurlijke besluitvorming werkt de regio haar definitieve energiestrategie (RES 1.0) verder uit. De definitieve versie moet op 1 juli 2021 klaar zijn.

Meer informatie: www.energiestrategienv.nl

 

436